Fortuno.hr

PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA

1.1.Predmet. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se poslovni i ugovorni odnosi između Informatike Fortuno d.o.o., Dragutina Žanića Karle 27a, Vinkovci, OIB: 99837487573 (u daljnjem tekstu: Informatika Fortuno), kao pružatelja usluga/isporučitelja proizvoda, s jedne strane, i naručitelja usluga/proizvoda, s druge strane (u daljnjem tekstu: naručitelj).

1.2.Primjena Općih uvjeta i odnos prema posebnim pogodbama. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve poslovne i ugovorne odnose između Informatike Fortuno i naručitelja proizvoda i/ili usluga. Usmene pogodbe koje su u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta nisu važeće ukoliko ih Informatika Fortuno nije potvrdio u pisanom obliku.

PONUDA I NARUDŽBA

2.1.Ponuda na upit. Na temelju upita naručitelja Informatika Fortuno će dostaviti ponudu za traženu uslugu/proizvod.

2.2.Prihvat ponude. Narudžba ponuđene usluge i/ili proizvoda prema uvjetima ponude Informatike Fortuno sukladno ponudi iz točke 2.1. ovih Općih uvjeta i unutar roka važenja ponude, smatra se prihvatom ponude od strane naručitelja. Ponuda mora biti prihvaćena u pisanom obliku. Uvjet pisanog oblika je ispunjen ukoliko je prihvat ponude odnosno narudžba dostavljena elektroničkom poštom.

2.3.Rok važenja ponude. Ukoliko u ponudi nije izričito navedeno drugačije, ponuda Informatike Fortuno je obvezujuća u periodu od 14 dana od dana izdavanja/odašiljanja ponude. Prihvat ponude odnosno narudžba koju Informatika Fortuno zaprimi nakon isteka navedenog roka, obvezuje Informatiku Fortuno samo ukoliko Informatika Fortuno izričito potvrdi takvu narudžbu. Ukoliko je u ponudi izričito navedeno da uvjeti iz ponude vrijede u određenom vremenskom periodu, prihvatom ponude nastaje ugovorni odnos pod uvjetima navedenima u ponudi, na određeno vrijeme određeno u toj ponudi.

2.4.Otkazivanje narudžbe. Naručitelj može otkazati narudžbu tj. raskinuti ugovor sve dok Informatika Fortuno nije završila naručenu uslugu, ali je u tom slučaju naručitelj dužan isplatiti Informatici Fortuno ugovorenu naknadu, umanjenu samo za iznos onih troškova koje Informatika Fortuno nije imala, a koje bi inače imala da usluga ili proizvod isporučena.

CIJENE I NAKNADE

3.1.Obvezujuće cijene. Cijene odnosno naknade navedene u ponudi vrijede pod uvjetom da naknadna specifikacija narudžbe, koju će dostaviti naručitelj, nema odstupanja u odnosu na ponudu. U slučaju da specifikacije narudžbe odstupaju u odnosu na ponudu Informatike Fortuno, ista je ovlaštena izvršiti jednostrano povećanje cijene odnosno naknade navedene u ponudi, sukladno utjecaju odstupanja u odnosu na cijenu odnosno naknadu iz ponude, u kojem slučaju se tako izrađena ponuda ima smatrati novom ponudom u smislu točke 2.1. ovih Općih uvjeta i prvotna ponuda više ne obvezuje Informatiku Fortuno.

3.2.Dodatni troškovi. U slučaju produženja roka isporuke iz razloga za koje odgovara naručitelj, Informatika Fortuno ima pravo obračunati naručitelju time uzrokovane dodatne troškove, a naručitelj se obvezuje tako obračunate troškove platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

ISPORUKA

4.1.Određivanje roka isporuke. Rok isporuke određuje se u ponudi ili narudžbi u skladu s ponudom, ili pisanim ugovorom, a počinje teći, ako nije drugačije ugovoreno, od dana kada je Informatika Fortuno zaprimila izjavu o prihvatu ponude odnosno narudžbu izdanu temeljem ponude ili od dana potpisa zasebnog ugovora, pod uvjetom da je do tog dana Informatika Fortuno od naručitelja zaprimila sve materijale koji su potrebni za izvršenje posla i da su mu oni dostavljeni u ispravnom obliku/formatu.

4.2.Okvirni rokovi. Ugovoreni rokovi isporuke su u pravilu „cirka“ termini, sve dok u pisanom obliku nisu određeni kao garantirani termini. Na zahtjev naručitelja eventualne izmjene rokova isporuke mogu se dogovoriti uz uvažavanje kapaciteta Informatike Fortuna, složenosti posla i dostupnih zaliha materijala potrebnih za izvršenje posla.

KVALITETA I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

5.1.Dostava materijala i izvršenje posla. Naručitelj je dužan pravodobno dostaviti Informatici Fortuno materijale potrebne za izvršenje posla u tekstualnom, grafički ispravnom, digitalnom obliku/formatu ili u drugom obliku koji određuje Informatika Fortuno. U slučaju da klijent ne dostavi prijevod za multijezičnost na web stranici, Informatika Fortuno daje usluge prevođenja prema službenom cjeniku koji možete tražiti na upit. Informatika Fortuno nije dužna arhivirati, čuvati ili vratiti naručitelju dostavljene materijale, te će ih Informatika Fortuno uništiti u skladu s propisima u roku od mjesec dana od izvršenja posla odnosno od isporuke naručitelju.

5.2.Izmjene na zahtjev naručitelja. Izmjene i korekcije dostavljenih materijala iz točke 5.1. ovih Općih uvjeta, koje naručitelj zahtijeva usmeno, moraju se potvrditi pisanim putem. Ako naručitelj zahtijeva izmjene elektronskom poštom, dužan je dodatno upozoriti Informatiku Fortuno na takav zahtjev (npr. telefonom). Informatika Fortuno će izvršiti izmjene i korekcije koje zahtjeva naručitelj bez odgovornosti za njihovu ispravnost. Rok isporuke produžuje se za vrijeme potrebno za korekcije i izmjene koje je potrebno izvršiti zbog naknadnih izmjena na zahtjev naručitelja.

5.3.Provjera i odobrenje finalne datoteke. Informatika Fortuno će naručitelju dostaviti na provjeru i odobrenje datoteku radi završne kontrole tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Naručitelj je dužan odobriti finalnu datoteku u primjerenom roku. Informatika Fortuno može zadati primjereni rok za odobrenje, po isteku kojeg će se smatrati da je naručitelj odobrio finalni dokument. Odobrenje se smatra potvrdom ispravnosti pripreme i točnosti sadržaja te dopuštenjem za izvršenje posla.

5.4.Obveza pregleda. Naručitelj je dužan ispitati sukladnost isporučenih proizvoda ili usluga s ugovorom kao i datoteke koji mu se dostavljaju na korekturu i/ili odobrenje i provjeru, u primjerenom roku. Informatika Fortuno može zadati primjereni rok za korekturu i/ili odobrenje i provjeru, po isteku kojeg će se smatrati da je naručitelj odobrio dostavljene dokumente, uslugu ili proizvod. Rizici eventualnih grešaka prelaze na naručitelja odobrenjem finalne verzije.

5.5.Vidljivi nedostaci. Naručitelj je dužan preuzeti proizvod/uslugu pregledati na uobičajeni način odmah po preuzimanju te o eventualnim nedostacima obavijestiti Informatiku Fortuno bez odgađanja pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

5.6.Skriveni nedostaci. Ako se nakon preuzimanja proizvoda pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, naručitelj se može pozvati na njega pod uvjetom da o njemu obavijesti Informatiku Fortuno bez odgađanja po otkrivanju takvog nedostatka, pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja. Informatika Fortuno ne odgovara za nedostatke isporučenog proizvoda koji se pokažu nakon isteka 8 dana od dana predaje proizvoda. Naručitelj je dužan u svakom slučaju dokazati da je nedostatak postojao u vrijeme prelaska rizika na naručitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

6.1.Izmjene Općih uvjeta. Informatika Fortuno pridržava pravo izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete. Izmijenjena i dopunjena verzija Općih uvjeta objavljuje se na internetskim stranicama Informatike Fortuno (www.fortuno.hr).

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

hrHrvatski